𝐵𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑛𝐷𝑜𝑐 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑂𝑢𝑡 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑟.3
𝐵𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑛𝐷𝑜𝑐 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑂𝑢𝑡 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑟.3

𝐵𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑛𝐷𝑜𝑐 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑂𝑢𝑡 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟 𝑃𝑎𝑑 𝑉𝑒𝑟.3

340.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng