𝐺𝑜𝑜𝑑𝑛𝑑𝑜𝑐 𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎 𝐵5 𝑆𝑒𝑟𝑢𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑛𝑑𝑜𝑐 𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎 𝐵5 𝑆𝑒𝑟𝑢𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎

𝐺𝑜𝑜𝑑𝑛𝑑𝑜𝑐 𝐻𝑦𝑑𝑟𝑎 𝐵5 𝑆𝑒𝑟𝑢𝑚 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎

340.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng