𝐾𝑒𝑚 𝐷𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑎̆́𝑛𝑔 𝑉𝑎̀ 𝐶𝑎̉𝑖 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑎́𝑚 𝐵𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑎̀𝑦       𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐚𝐲 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐾𝑒𝑚 𝐷𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑎̆́𝑛𝑔 𝑉𝑎̀ 𝐶𝑎̉𝑖 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑎́𝑚 𝐵𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑎̀𝑦       𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐚𝐲 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐾𝑒𝑚 𝐷𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑎̆́𝑛𝑔 𝑉𝑎̀ 𝐶𝑎̉𝑖 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑎́𝑚 𝐵𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑎̀𝑦       𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐚𝐲 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞
𝐾𝑒𝑚 𝐷𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑎̆́𝑛𝑔 𝑉𝑎̀ 𝐶𝑎̉𝑖 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑎́𝑚 𝐵𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑎̀𝑦       𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐚𝐲 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞

𝐾𝑒𝑚 𝐷𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑁𝑎̆́𝑛𝑔 𝑉𝑎̀ 𝐶𝑎̉𝑖 𝑇ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑁𝑎́𝑚 𝐵𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝐌𝐞𝐧𝐚𝐫𝐝 𝐅𝐚𝐢𝐫𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐚𝐲 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞

2.370.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng