𝐾𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 5 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 (𝑘𝑒𝑚 𝑙𝑜́𝑡 + 𝑘𝑒𝑚 𝑛𝑒̂̀𝑛 + 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 + 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚+ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔) 𝐖𝐡𝐨𝐨 𝐌𝐢 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐁𝐁 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦
𝐾𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 5 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 (𝑘𝑒𝑚 𝑙𝑜́𝑡 + 𝑘𝑒𝑚 𝑛𝑒̂̀𝑛 + 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 + 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚+ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔) 𝐖𝐡𝐨𝐨 𝐌𝐢 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐁𝐁 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦

𝐾𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 5 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 (𝑘𝑒𝑚 𝑙𝑜́𝑡 + 𝑘𝑒𝑚 𝑛𝑒̂̀𝑛 + 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 + 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚+ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔) 𝐖𝐡𝐨𝐨 𝐌𝐢 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐁𝐁 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦

1.062.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng