𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐻𝑜𝑎 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑀𝑢̣𝑛, 𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑇𝑒̂́ 𝐵𝑎̀𝑜 𝐶ℎ𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜́𝑎 𝐻𝑜̣𝑐 𝐂𝐨𝐬𝐫𝐱 𝐀𝐇𝐀/𝐁𝐇𝐀 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐟𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥
𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐻𝑜𝑎 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑀𝑢̣𝑛, 𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑇𝑒̂́ 𝐵𝑎̀𝑜 𝐶ℎ𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜́𝑎 𝐻𝑜̣𝑐 𝐂𝐨𝐬𝐫𝐱 𝐀𝐇𝐀/𝐁𝐇𝐀 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐟𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥

𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝐻𝑜𝑎 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝐻𝑜̂̃ 𝑇𝑟𝑜̛̣ 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑀𝑢̣𝑛, 𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑇𝑒̂́ 𝐵𝑎̀𝑜 𝐶ℎ𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜́𝑎 𝐻𝑜̣𝑐 𝐂𝐨𝐬𝐫𝐱 𝐀𝐇𝐀/𝐁𝐇𝐀 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐢𝐟𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐞𝐚𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐨𝐧𝐞𝐫 𝟏𝟓𝟎𝐦𝐥

200.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng