𝑲𝒆𝒎 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑹𝒆𝒕𝒊𝒏𝒐𝒍 𝑿𝒐́𝒂 𝑵𝒆̂́𝒑 𝑵𝒉𝒂̆𝒏, 𝑪𝒂̆𝒏𝒈 𝑩𝒐́𝒏𝒈 𝑫𝒂 𝑩𝒆𝒍𝒅𝒐𝒓𝒂 299 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒊𝒏𝒐𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒐𝒓
𝑲𝒆𝒎 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑹𝒆𝒕𝒊𝒏𝒐𝒍 𝑿𝒐́𝒂 𝑵𝒆̂́𝒑 𝑵𝒉𝒂̆𝒏, 𝑪𝒂̆𝒏𝒈 𝑩𝒐́𝒏𝒈 𝑫𝒂 𝑩𝒆𝒍𝒅𝒐𝒓𝒂 299 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒊𝒏𝒐𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒐𝒓

𝑲𝒆𝒎 𝑫𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝑹𝒆𝒕𝒊𝒏𝒐𝒍 𝑿𝒐́𝒂 𝑵𝒆̂́𝒑 𝑵𝒉𝒂̆𝒏, 𝑪𝒂̆𝒏𝒈 𝑩𝒐́𝒏𝒈 𝑫𝒂 𝑩𝒆𝒍𝒅𝒐𝒓𝒂 299 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆 𝑹𝒆𝒕𝒊𝒏𝒐𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒐𝒓

590.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng