𝑲𝒆𝒎 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏 đ𝒆̂𝒎 𝑺𝒉𝒊𝒔𝒆𝒊𝒅𝒐 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝑷𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̃𝒐 𝒉𝒐́𝒂
𝑲𝒆𝒎 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏 đ𝒆̂𝒎 𝑺𝒉𝒊𝒔𝒆𝒊𝒅𝒐 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝑷𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̃𝒐 𝒉𝒐́𝒂

𝑲𝒆𝒎 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒏 đ𝒆̂𝒎 𝑺𝒉𝒊𝒔𝒆𝒊𝒅𝒐 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝑷𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̃𝒐 𝒉𝒐́𝒂

1.953.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng