𝑷𝒉𝒂̂́𝒏 𝑷𝒉𝒖̉ 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒆𝒍 𝑳𝒆 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 𝑭𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝑷𝑭 25/ 𝑷𝑨+++ ( 𝑼𝒏𝒃𝒐𝒙 )
𝑷𝒉𝒂̂́𝒏 𝑷𝒉𝒖̉ 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒆𝒍 𝑳𝒆 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 𝑭𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝑷𝑭 25/ 𝑷𝑨+++ ( 𝑼𝒏𝒃𝒐𝒙 )

𝑷𝒉𝒂̂́𝒏 𝑷𝒉𝒖̉ 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒆𝒍 𝑳𝒆 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒄 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 𝑭𝒐𝒖𝒏𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑺𝑷𝑭 25/ 𝑷𝑨+++ ( 𝑼𝒏𝒃𝒐𝒙 )

1.300.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng