S𝒆𝒓𝒖𝒎 𝑴𝒂̆́𝒕 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒆 𝑳𝒂𝒖𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒅𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒂𝒊𝒓 𝑬𝒚𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 5𝒎l
S𝒆𝒓𝒖𝒎 𝑴𝒂̆́𝒕 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒆 𝑳𝒂𝒖𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒅𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒂𝒊𝒓 𝑬𝒚𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 5𝒎l
S𝒆𝒓𝒖𝒎 𝑴𝒂̆́𝒕 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒆 𝑳𝒂𝒖𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒅𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒂𝒊𝒓 𝑬𝒚𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 5𝒎l
S𝒆𝒓𝒖𝒎 𝑴𝒂̆́𝒕 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒆 𝑳𝒂𝒖𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒅𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒂𝒊𝒓 𝑬𝒚𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 5𝒎l

S𝒆𝒓𝒖𝒎 𝑴𝒂̆́𝒕 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒆 𝑳𝒂𝒖𝒅𝒆𝒓 𝑨𝒅𝒗𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 𝑵𝒊𝒈𝒉𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒂𝒊𝒓 𝑬𝒚𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆 𝑴𝒂𝒕𝒓𝒊𝒙 5𝒎l

320.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng