𝗕𝗼̣̂ 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗩𝗮̀ 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗫𝗮̉ 𝗛𝗼̂̃ 𝗧𝗿𝗼̛̣ 𝗠𝗼̣𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻
𝗕𝗼̣̂ 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗩𝗮̀ 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗫𝗮̉ 𝗛𝗼̂̃ 𝗧𝗿𝗼̛̣ 𝗠𝗼̣𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻

𝗕𝗼̣̂ 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗩𝗮̀ 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗫𝗮̉ 𝗛𝗼̂̃ 𝗧𝗿𝗼̛̣ 𝗠𝗼̣𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻

300.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng