𝗕𝗼̣̂ 𝗣𝗵𝗮̂́𝗻 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗹𝗶̀ 𝗧𝗵𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝗪𝗵𝗼𝗼 𝗚𝗼𝗻𝗴𝗷𝗶𝗻𝗵𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗶 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗣𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗰𝘁 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟬/𝗣𝗔++ 𝟭𝟮𝗴
𝗕𝗼̣̂ 𝗣𝗵𝗮̂́𝗻 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗹𝗶̀ 𝗧𝗵𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝗪𝗵𝗼𝗼 𝗚𝗼𝗻𝗴𝗷𝗶𝗻𝗵𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗶 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗣𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗰𝘁 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟬/𝗣𝗔++ 𝟭𝟮𝗴

𝗕𝗼̣̂ 𝗣𝗵𝗮̂́𝗻 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗹𝗶̀ 𝗧𝗵𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝗪𝗵𝗼𝗼 𝗚𝗼𝗻𝗴𝗷𝗶𝗻𝗵𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗶 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗣𝗼𝘄𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗰𝘁 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟬/𝗣𝗔++ 𝟭𝟮𝗴

950.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng