𝗖𝗮̣̆𝗽 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗫𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗹𝘂̣𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗛𝘂̛ 𝗧𝗼̂̉𝗻 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗫𝗼̛ 𝗡𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀 𝟳𝟱𝟬𝗺𝗹
𝗖𝗮̣̆𝗽 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗫𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗹𝘂̣𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗛𝘂̛ 𝗧𝗼̂̉𝗻 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗫𝗼̛ 𝗡𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀 𝟳𝟱𝟬𝗺𝗹
𝗖𝗮̣̆𝗽 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗫𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗹𝘂̣𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗛𝘂̛ 𝗧𝗼̂̉𝗻 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗫𝗼̛ 𝗡𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀 𝟳𝟱𝟬𝗺𝗹
𝗖𝗮̣̆𝗽 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗫𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗹𝘂̣𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗛𝘂̛ 𝗧𝗼̂̉𝗻 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗫𝗼̛ 𝗡𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀 𝟳𝟱𝟬𝗺𝗹
𝗖𝗮̣̆𝗽 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗫𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗹𝘂̣𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗛𝘂̛ 𝗧𝗼̂̉𝗻 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗫𝗼̛ 𝗡𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀 𝟳𝟱𝟬𝗺𝗹
𝗖𝗮̣̆𝗽 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗫𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗹𝘂̣𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗛𝘂̛ 𝗧𝗼̂̉𝗻 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗫𝗼̛ 𝗡𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀 𝟳𝟱𝟬𝗺𝗹

𝗖𝗮̣̆𝗽 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗚𝗼̣̂𝗶 𝗫𝗮̉ 𝗽𝗵𝘂̉ 𝗹𝘂̣𝗮 𝗩𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝗧𝗼́𝗰 𝗛𝘂̛ 𝗧𝗼̂̉𝗻 𝗞𝗵𝗼̂ 𝗫𝗼̛ 𝗡𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗶𝘀𝘀 𝟳𝟱𝟬𝗺𝗹

630.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng