𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗗𝗮̣𝗻𝗴 𝗢̂́𝗻𝗴 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗗𝗿𝗶𝗻𝗸 𝗠𝗶𝘅 𝟰𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗴 (𝟯𝟬 𝗧𝘂𝘆́𝗽)
𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗗𝗮̣𝗻𝗴 𝗢̂́𝗻𝗴 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗗𝗿𝗶𝗻𝗸 𝗠𝗶𝘅 𝟰𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗴 (𝟯𝟬 𝗧𝘂𝘆́𝗽)

𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗡𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗗𝗮̣𝗻𝗴 𝗢̂́𝗻𝗴 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗶𝗾𝘂𝗶𝗱 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗗𝗿𝗶𝗻𝗸 𝗠𝗶𝘅 𝟰𝟬𝟬𝟬 𝗠𝗴 (𝟯𝟬 𝗧𝘂𝘆́𝗽)

680.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng