𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 đ𝗮 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗵𝘂̛ 𝘁𝗼̂̉𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝟭𝟬 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝟭 𝗟’𝗢𝗿𝗲́𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗔𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁 𝗥𝗲𝗽𝗮𝗶𝗿 𝗚𝗼𝗹𝗱 𝟵𝟬𝗺𝗹
𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 đ𝗮 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗵𝘂̛ 𝘁𝗼̂̉𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝟭𝟬 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝟭 𝗟’𝗢𝗿𝗲́𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗔𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁 𝗥𝗲𝗽𝗮𝗶𝗿 𝗚𝗼𝗹𝗱 𝟵𝟬𝗺𝗹

𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 đ𝗮 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗵𝘂̛ 𝘁𝗼̂̉𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝟭𝟬 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝟭 𝗟’𝗢𝗿𝗲́𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗔𝗯𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁 𝗥𝗲𝗽𝗮𝗶𝗿 𝗚𝗼𝗹𝗱 𝟵𝟬𝗺𝗹

540.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng