𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗴𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗮̀𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗮 đ𝗮̂̀𝘂 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛́𝗮 𝗩𝗶𝗰𝗵𝘆 𝗗𝗲𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗔𝗻𝘁𝗶 – 𝗣𝗲𝗹𝗹𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗦𝗵𝗮𝗺𝗽𝗼𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟬𝗺𝗹
𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗴𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗮̀𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗮 đ𝗮̂̀𝘂 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛́𝗮 𝗩𝗶𝗰𝗵𝘆 𝗗𝗲𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗔𝗻𝘁𝗶 – 𝗣𝗲𝗹𝗹𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗦𝗵𝗮𝗺𝗽𝗼𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟬𝗺𝗹

𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗴𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗮̀𝘂 𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗮 đ𝗮̂̀𝘂 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛́𝗮 𝗩𝗶𝗰𝗵𝘆 𝗗𝗲𝗿𝗰𝗼𝘀 𝗔𝗻𝘁𝗶 – 𝗣𝗲𝗹𝗹𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗦𝗵𝗮𝗺𝗽𝗼𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗶𝘁𝗮𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟬𝗺𝗹

370.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng