𝗚𝗲𝗹 𝗿𝘂̛̉𝗮 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝗢𝘀𝗵𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗹𝗮́ 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰, 𝗯𝗮̣𝗰𝗵 𝗾𝘂𝗮̉ & 𝗵𝗮̣𝘁 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻
𝗚𝗲𝗹 𝗿𝘂̛̉𝗮 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝗢𝘀𝗵𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗹𝗮́ 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰, 𝗯𝗮̣𝗰𝗵 𝗾𝘂𝗮̉ & 𝗵𝗮̣𝘁 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻

𝗚𝗲𝗹 𝗿𝘂̛̉𝗮 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝗢𝘀𝗵𝗶𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗹𝗮́ 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰, 𝗯𝗮̣𝗰𝗵 𝗾𝘂𝗮̉ & 𝗵𝗮̣𝘁 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻

649.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng