𝗛𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̆𝗻 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̆𝗻 𝗦𝗲𝘁 𝟭𝟬 𝗟𝗼̣ – 𝗟𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗶𝘁𝗮 𝗢𝘇𝘆 𝗔𝗲𝗴𝘆𝗼 𝗥𝗼𝗹𝗹 𝟱𝗺𝗹 𝘅 𝟭𝟬
𝗛𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̆𝗻 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̆𝗻 𝗦𝗲𝘁 𝟭𝟬 𝗟𝗼̣ – 𝗟𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗶𝘁𝗮 𝗢𝘇𝘆 𝗔𝗲𝗴𝘆𝗼 𝗥𝗼𝗹𝗹 𝟱𝗺𝗹 𝘅 𝟭𝟬

𝗛𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̆𝗻 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̆𝗻 𝗦𝗲𝘁 𝟭𝟬 𝗟𝗼̣ – 𝗟𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗶𝘁𝗮 𝗢𝘇𝘆 𝗔𝗲𝗴𝘆𝗼 𝗥𝗼𝗹𝗹 𝟱𝗺𝗹 𝘅 𝟭𝟬

1.950.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng