𝗞𝗲𝗺 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗡𝗮̆́𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗰𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗲̣ 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗕𝗼́𝗻𝗴 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗦𝗣𝗙 𝟱𝟬 𝟱𝟬𝗺𝗹
𝗞𝗲𝗺 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗡𝗮̆́𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗰𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗲̣ 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗕𝗼́𝗻𝗴 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗦𝗣𝗙 𝟱𝟬 𝟱𝟬𝗺𝗹

𝗞𝗲𝗺 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗡𝗮̆́𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗰𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗼𝗮́𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗲̣ 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗕𝗼́𝗻𝗴 𝗗𝗮̂̀𝘂 𝗦𝗣𝗙 𝟱𝟬 𝟱𝟬𝗺𝗹

535.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng