𝗞𝗲𝗺 𝗗𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴, 𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗧𝗼̂𝗻𝗴 𝗗𝗮 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗥𝗮̣𝗻𝗴 𝗥𝗼̛̃ 𝗕.𝗢.𝗠 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗢𝗻 𝗧𝗼𝗻𝗲-𝗨𝗽 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟰𝟬𝗺𝗹
𝗞𝗲𝗺 𝗗𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴, 𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗧𝗼̂𝗻𝗴 𝗗𝗮 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗥𝗮̣𝗻𝗴 𝗥𝗼̛̃ 𝗕.𝗢.𝗠 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗢𝗻 𝗧𝗼𝗻𝗲-𝗨𝗽 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟰𝟬𝗺𝗹

𝗞𝗲𝗺 𝗗𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴, 𝗡𝗮̂𝗻𝗴 𝗧𝗼̂𝗻𝗴 𝗗𝗮 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗛𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗥𝗮̣𝗻𝗴 𝗥𝗼̛̃ 𝗕.𝗢.𝗠 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗢𝗻 𝗧𝗼𝗻𝗲-𝗨𝗽 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟰𝟬𝗺𝗹

468.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng