𝗞𝗲𝗺 𝗧𝗮𝗻 𝗠𝗼̛̃ 𝗕𝘂̣𝗻𝗴 𝗖𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝘀 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗦𝗵𝗮𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟬𝗺𝗹
𝗞𝗲𝗺 𝗧𝗮𝗻 𝗠𝗼̛̃ 𝗕𝘂̣𝗻𝗴 𝗖𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝘀 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗦𝗵𝗮𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟬𝗺𝗹

𝗞𝗲𝗺 𝗧𝗮𝗻 𝗠𝗼̛̃ 𝗕𝘂̣𝗻𝗴 𝗖𝗹𝗮𝗿𝗶𝗻𝘀 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗦𝗵𝗮𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟮𝟬𝟬𝗺𝗹

1.400.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng