𝗞𝗲𝗺 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗱𝗮 𝘆𝗲̂́𝘂 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗸𝘆 𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗧𝗶𝗴𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 (𝟱𝟬𝗺𝗹)
𝗞𝗲𝗺 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗱𝗮 𝘆𝗲̂́𝘂 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗸𝘆 𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗧𝗶𝗴𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 (𝟱𝟬𝗺𝗹)

𝗞𝗲𝗺 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗱𝗮 𝘆𝗲̂́𝘂 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝗠𝗶𝗹𝗸𝘆 𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗧𝗶𝗴𝗿𝗲𝘀𝗮 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 (𝟱𝟬𝗺𝗹)

455.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng