𝗠𝗮̣̆𝘁 𝗡𝗮̣ Đ𝗮̂́𝘁 𝗦𝗲́𝘁 Đ𝗮̂̉𝘆 𝗠𝘂̣𝗻 𝗞𝗶𝗲𝗵𝗹’𝘀 𝗥𝗮𝗿𝗲 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗗𝗲𝗲𝗽 𝗣𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗾𝘂𝗲- 𝗠𝗶𝗻𝗶
𝗠𝗮̣̆𝘁 𝗡𝗮̣ Đ𝗮̂́𝘁 𝗦𝗲́𝘁 Đ𝗮̂̉𝘆 𝗠𝘂̣𝗻 𝗞𝗶𝗲𝗵𝗹’𝘀 𝗥𝗮𝗿𝗲 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗗𝗲𝗲𝗽 𝗣𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗾𝘂𝗲- 𝗠𝗶𝗻𝗶

𝗠𝗮̣̆𝘁 𝗡𝗮̣ Đ𝗮̂́𝘁 𝗦𝗲́𝘁 Đ𝗮̂̉𝘆 𝗠𝘂̣𝗻 𝗞𝗶𝗲𝗵𝗹’𝘀 𝗥𝗮𝗿𝗲 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗗𝗲𝗲𝗽 𝗣𝗼𝗿𝗲 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗾𝘂𝗲- 𝗠𝗶𝗻𝗶

180.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng