𝗣𝗵𝗮̂́𝗻 𝗽𝗵𝘂̉ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗺𝗶̣𝗻 𝗠𝗶𝗿𝘂𝗺 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗦𝗸𝗶𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 𝗣𝗮𝗰𝘁 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟬/𝗣𝗔+++ 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰
𝗣𝗵𝗮̂́𝗻 𝗽𝗵𝘂̉ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗺𝗶̣𝗻 𝗠𝗶𝗿𝘂𝗺 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗦𝗸𝗶𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 𝗣𝗮𝗰𝘁 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟬/𝗣𝗔+++ 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰

𝗣𝗵𝗮̂́𝗻 𝗽𝗵𝘂̉ 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗺𝗶̣𝗻 𝗠𝗶𝗿𝘂𝗺 𝗩𝗲𝗹𝘃𝗲𝘁 𝗦𝗸𝗶𝗻 𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝗵 𝗣𝗮𝗰𝘁 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟬/𝗣𝗔+++ 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰

790.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng