𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺 𝗕𝟱 𝗖𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶, 𝘁𝗮́𝗶 𝘁𝗮̣𝗼 𝗱𝗮 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗵
𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺 𝗕𝟱 𝗖𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶, 𝘁𝗮́𝗶 𝘁𝗮̣𝗼 𝗱𝗮 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗵
𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺 𝗕𝟱 𝗖𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶, 𝘁𝗮́𝗶 𝘁𝗮̣𝗼 𝗱𝗮 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗵
𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺 𝗕𝟱 𝗖𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶, 𝘁𝗮́𝗶 𝘁𝗮̣𝗼 𝗱𝗮 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗵

𝗦𝗲𝗿𝘂𝗺 𝗕𝟱 𝗖𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗵𝗼̂̀𝗶, 𝘁𝗮́𝗶 𝘁𝗮̣𝗼 𝗱𝗮 𝘁𝗵𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗵

320.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng