𝗦𝗲𝘁 𝗸𝗲𝗺 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗢𝗛𝗨𝗜 𝗗𝗮𝘆 𝗦𝗵𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗦𝗣𝗙𝟱𝟬+/𝗣𝗔++++
𝗦𝗲𝘁 𝗸𝗲𝗺 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗢𝗛𝗨𝗜 𝗗𝗮𝘆 𝗦𝗵𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗦𝗣𝗙𝟱𝟬+/𝗣𝗔++++

𝗦𝗲𝘁 𝗸𝗲𝗺 𝗰𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗮̆́𝗻𝗴 𝗢𝗛𝗨𝗜 𝗗𝗮𝘆 𝗦𝗵𝗶𝗲𝗹𝗱 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁 𝗦𝘂𝗻 𝗕𝗹𝗮𝗰𝗸 𝗦𝗣𝗙𝟱𝟬+/𝗣𝗔++++

1.600.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng