𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘁𝗼𝘅 𝗨́𝗰 – 𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗨𝗼̂́𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮̉𝗶 Đ𝗼̣̂𝗰 𝗠𝗮́𝘁 𝗚𝗮𝗻 -𝟏𝟐𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧
𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘁𝗼𝘅 𝗨́𝗰 – 𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗨𝗼̂́𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮̉𝗶 Đ𝗼̣̂𝗰 𝗠𝗮́𝘁 𝗚𝗮𝗻 -𝟏𝟐𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘁𝗼𝘅 𝗨́𝗰 – 𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗨𝗼̂́𝗻𝗴 𝗧𝗵𝗮̉𝗶 Đ𝗼̣̂𝗰 𝗠𝗮́𝘁 𝗚𝗮𝗻 -𝟏𝟐𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

420.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng