𝗧𝗵𝗮̣𝗰𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗝𝗲𝗹𝗹𝘆 𝗦𝗮́𝗻𝗴 𝗗𝗮, 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝗮̃𝗼 𝗛𝗼𝗮́ #𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮_𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺
𝗧𝗵𝗮̣𝗰𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗝𝗲𝗹𝗹𝘆 𝗦𝗮́𝗻𝗴 𝗗𝗮, 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝗮̃𝗼 𝗛𝗼𝗮́ #𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮_𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺

𝗧𝗵𝗮̣𝗰𝗵 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗝𝗲𝗹𝗹𝘆 𝗦𝗮́𝗻𝗴 𝗗𝗮, 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝗮̃𝗼 𝗛𝗼𝗮́ #𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮_𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝘂𝗺

1.116.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng