𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗚𝗶𝗮̣̆𝘁 𝗫𝗮̉ 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗞𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝟭𝟱𝟮 𝗩𝗶𝗲̂𝗻
𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗚𝗶𝗮̣̆𝘁 𝗫𝗮̉ 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗞𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝟭𝟱𝟮 𝗩𝗶𝗲̂𝗻
𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗚𝗶𝗮̣̆𝘁 𝗫𝗮̉ 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗞𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝟭𝟱𝟮 𝗩𝗶𝗲̂𝗻
𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗚𝗶𝗮̣̆𝘁 𝗫𝗮̉ 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗞𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝟭𝟱𝟮 𝗩𝗶𝗲̂𝗻

𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗚𝗶𝗮̣̆𝘁 𝗫𝗮̉ 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗞𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻 𝟭𝟱𝟮 𝗩𝗶𝗲̂𝗻

840.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng