𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗨𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗺𝗶𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗗𝗮, 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗡𝗮̆́𝗻𝗴 𝗖𝗮̀ 𝗖𝗵𝘂𝗮 .
𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗨𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗺𝗶𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗗𝗮, 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗡𝗮̆́𝗻𝗴 𝗖𝗮̀ 𝗖𝗵𝘂𝗮 .

𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗨𝗼̂́𝗻𝗴 𝗟𝘂𝗺𝗶𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮 𝗧𝗿𝗮̆́𝗻𝗴 𝗗𝗮, 𝗖𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 𝗡𝗮̆́𝗻𝗴 𝗖𝗮̀ 𝗖𝗵𝘂𝗮 .

2.360.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng