𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗶 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗱𝗮̣ 𝗱𝗮̀𝘆 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗱 𝟮𝟲𝟱 𝘃𝗶𝗲̂𝗻
𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗶 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗱𝗮̣ 𝗱𝗮̀𝘆 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗱 𝟮𝟲𝟱 𝘃𝗶𝗲̂𝗻

𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗶 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗱𝗮̣ 𝗱𝗮̀𝘆 𝗞𝗶𝗿𝗸𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗨𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗱 𝟮𝟲𝟱 𝘃𝗶𝗲̂𝗻

450.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng