𝘒𝘦𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘓𝘢̃𝘰 𝘏𝘰́𝘢 𝘊𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘚𝘢̂𝘶 𝘊𝘩𝘰 𝘝𝘶̀𝘯𝘨 𝘋𝘢 𝘊𝘰̂̉  𝗠𝗲𝗱𝗶-𝗣𝗲𝗲𝗹 𝗡𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗧𝗵𝗿𝗲𝗮𝗱 𝗡𝗲𝗰𝗸 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟭𝟬𝟬𝗺𝗹
𝘒𝘦𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘓𝘢̃𝘰 𝘏𝘰́𝘢 𝘊𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘚𝘢̂𝘶 𝘊𝘩𝘰 𝘝𝘶̀𝘯𝘨 𝘋𝘢 𝘊𝘰̂̉  𝗠𝗲𝗱𝗶-𝗣𝗲𝗲𝗹 𝗡𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗧𝗵𝗿𝗲𝗮𝗱 𝗡𝗲𝗰𝗸 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟭𝟬𝟬𝗺𝗹

𝘒𝘦𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘊𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘓𝘢̃𝘰 𝘏𝘰́𝘢 𝘊𝘩𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘚𝘢̂𝘶 𝘊𝘩𝘰 𝘝𝘶̀𝘯𝘨 𝘋𝘢 𝘊𝘰̂̉ 𝗠𝗲𝗱𝗶-𝗣𝗲𝗲𝗹 𝗡𝗮𝗶𝘁𝗲 𝗧𝗵𝗿𝗲𝗮𝗱 𝗡𝗲𝗰𝗸 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝟭𝟬𝟬𝗺𝗹

290.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng