𝘒𝘦𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘵𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘊  𝘔𝘰̛̀ 𝘛𝘩𝘢̂𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘋𝘢 𝘕𝘦𝘰𝘨𝘦𝘯.
𝘒𝘦𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘵𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘊  𝘔𝘰̛̀ 𝘛𝘩𝘢̂𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘋𝘢 𝘕𝘦𝘰𝘨𝘦𝘯.

𝘒𝘦𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘵𝘢𝘮𝘪𝘯 𝘊 𝘔𝘰̛̀ 𝘛𝘩𝘢̂𝘮 𝘋𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘢̆́𝘯𝘨 𝘋𝘢 𝘕𝘦𝘰𝘨𝘦𝘯.

450.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng