𝗞𝗲𝗺 𝗡𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗦𝗵𝗼𝗽 𝗕𝗕 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗜𝘁 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟳 𝗣𝗔++
𝗞𝗲𝗺 𝗡𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗦𝗵𝗼𝗽 𝗕𝗕 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗜𝘁 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟳 𝗣𝗔++

𝗞𝗲𝗺 𝗡𝗲̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗦𝗵𝗼𝗽 𝗕𝗕 𝗖𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗙𝗮𝗰𝗲 𝗜𝘁 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗣𝗙𝟯𝟳 𝗣𝗔++

280.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng