—Hàng nhập Mỹ– 𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝟕 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐎𝐥𝐚𝐲 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐏𝐅 𝟏𝟓  – 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐢 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥
—Hàng nhập Mỹ– 𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝟕 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐎𝐥𝐚𝐲 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐏𝐅 𝟏𝟓  – 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐢 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥

—Hàng nhập Mỹ– 𝐊𝐞𝐦 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐚̂̉𝐦 𝟕 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐎𝐥𝐚𝐲 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐟𝐟𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐒𝐏𝐅 𝟏𝟓 – 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐢 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐥

800.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng