𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐜𝐮𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚̀𝐮 𝟎𝟏 𝐩𝐢𝐧𝐤 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧 (1 case+2 lõi)
𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐜𝐮𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚̀𝐮 𝟎𝟏 𝐩𝐢𝐧𝐤 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧 (1 case+2 lõi)

𝐏𝐡𝐚̂́𝐧 𝐜𝐮𝐬𝐡𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐦𝐚̀𝐮 𝟎𝟏 𝐩𝐢𝐧𝐤 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐥𝐚𝐢𝐧 (1 case+2 lõi)

2.050.000 

Liên hệ tư vấn & đặt hàng